top of page
extra-forge-bg(1).jpg

Politika kakovosti

Pri našem delu in oblikovanju strategije in politike podjetja nas vodijo naše temeljne vrednote in sicer:

 • Integriteta in etika poslovanja.

 • Izpolnjevanje pričakovanj naših odjemalcev.

 • Družbena in okoljevarstvena odgovornost.

 • Učinkoviti procesi ter nenehne izboljšave na vseh področjih našega delovanja.

V podjetju Extra Forge d.o.o. smo opredelili in sprejeli politiko podjetja, ki združuje politiko kakovosti, okolijsko politiko ter politiko varnosti in zdravja pri delu, kot sestavni del politike vodenja podjetja v skladu:

 • s poslanstvom zadovoljevati potrebe naši strank in ohranjati njihovo zaupanje z nenehnim razvojem novih tehnologij  in izboljšavami procesov, proizvodnega programa, poslovnih procesov, uporabniške izkušnje in poslovnega sodelovanja,

 • z vizijo visokotehnološkega podjetja in nenehna izboljševanja, kar pomeni v praksi uveljavljati inovacije in nove tehnološke postopke ter s tem povečevati kakovost izdelkov in storitev ter večati produktivnost in donosnost podjetja,

 • s strategijo nenehnega razvoja, želimo izboljšati izdelke in ohranjati kakovost celovitosti ponujenih rešitev,

 • z osnovnim principom, da je ravnanje z okoljem ter varnost in zdravje zaposlenih med najvišjimi prednostmi v podjetju, saj so tako zaposleni, kot naše okolje naše največje bogastvo,

 • z namenom, da bo podjetje dosegalo najboljše rezultate pri izdelavi izdelkov in izvedbi storitev ob optimalni uporabi osnovnih surovin ter pomožnih materialov z minimalno možno obremenitvijo okolja in preprečevanju možnih tveganj za nastanek poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih.

extra-forge-vision-company.jpg

Vizija podjetja Extra Forge, d. o. o. - Kovanje prihodnosti je vzpostaviti in trdno zasidrati položaj in blagovno znamko Extra Forge na trgu centralne, zahodne in severne Evrope in postati vodilni subjekt na področju kovanja malih do srednjih serij v Sloveniji in v Evropi ter hkrati ustvariti ime, ki bo sinonim za kvalitetne in profesionalne storitve utopnega kovanja.

V skladu z zavezanostjo podjetja za vodenje kakovosti, varovanju okolja ter obvladovanju tveganj varnosti in zdravja zaposlenih pri opravljanju delovnih procesov izvajamo naslednje pomembne aktivnosti za nenehno izboljševanje sistema vodenja:

 • izpolnjujemo zakonske in druge zahteve na področju kakovosti, ravnanju z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu za kovaške (industrijske) dejavnosti ter storitve,

 • zastavljamo si realne cilje kakovosti, okolijske cilje in cilje VZD, kateri temeljijo na natančni analizi poslovnih in proizvodnih procesov in za katere si prizadevamo, da jih realiziramo,

 • zagotavljamo primerne in zadovoljive vire in sredstva, upoštevajoč usposabljanje, v skladu za doseganje zastavljene politike in ciljev podjetja,

 • Ocenjujemo uspešnost postavljene politike podjetja in ciljev ter nenehno analitično iščemo možnosti izboljšav vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in vodenja VZD,

 • vzpostavljen je proces presojanja in pregledovanja sistema vodenja z namenom določevanja priložnosti za izboljševanje sistema ter posledično večje učinkovitosti na področju kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu,

 • informiramo in sodelujemo z zainteresiranimi stranmi (odjemalci, dobavitelji, sosedje, zaposleni, državni in upravni organi,….) na področju vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter varnosti in zdravja pri delu.

Zavezali smo se za uresničevanje zahtev kakovosti izdelkov, preprečevati negativnih posledic na okolje, s stalnim zmanjševati negativne vplivov in zmanjševanjem ogljičnega odtisa, s poudarkom na preudarni rabi energentov, ravnanju z odpadki. Zavzeli smo se za nenehno izboljševanje delovnega okolja ter preprečevati tveganja za varnost in zdravje zaposlenih, s poudarkom na preventivnem delovanju in izboljševanju ter posvetovanju z zaposlenimi.

bottom of page